جدید ترین دوره های آنلاین

زبان آلمانی

شروع 1401/09/28

پایان 1401/11/17

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 24,800,000 ريال

شروع: 1401/09/28

پایان: 1401/11/17

مهلت ثبت نام : ____/__/__

مبلغ قبل از تخفیف : 24,800,000 ريال

مبلغ نهایی : 24,800,000 ريال

نوع دوره : حضوری

ظرفیت کل: 12

ظرفیت باقیمانده: 12

سطح دوره: A1

تعداد جلسات : 35جلسه

مدت دوره : 47:00ساعت

دسته بندی: فشرده

کد : 10367

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :