جدید ترین دوره های آنلاین

زبان آلمانی

شروع 1401/10/21

پایان 1401/11/10

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 12,800,000 ريال

شروع: 1401/10/21

پایان: 1401/11/10

مهلت ثبت نام : ____/__/__

مبلغ قبل از تخفیف : 12,800,000 ريال

مبلغ نهایی : 12,800,000 ريال

نوع دوره : حضوری

ظرفیت کل: 12

ظرفیت باقیمانده: 12

سطح دوره: A2

تعداد جلسات : 14جلسه

مدت دوره : 19:00ساعت

دسته بندی: ترمیک

کد : 21379

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :