جدید ترین دوره های آنلاین

زبان آلمانی-کلاس تست

شروع 1401/09/21

پایان 1401/11/10

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 1,500,000 ريال

شروع: 1401/09/21

پایان: 1401/11/10

مهلت ثبت نام : ____/__/__

مبلغ قبل از تخفیف : 1,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

نوع دوره : حضوری

ظرفیت کل: 12

ظرفیت باقیمانده: 12

سطح دوره:

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 19:00ساعت

دسته بندی: تست

کد : 217

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :