جدید ترین دوره های آنلاین

زبان آلمانی

شروع 1401/09/09

پایان 1401/12/03

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 38,000,000 ريال

شروع: 1401/09/09

پایان: 1401/12/03

مهلت ثبت نام : ____/__/__

مبلغ قبل از تخفیف : 38,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 38,000,000 ريال

نوع دوره : حضوری

ظرفیت کل: 12

ظرفیت باقیمانده: 12

سطح دوره:

تعداد جلسات : 25جلسه

مدت دوره : 34:00ساعت

دسته بندی: فشرده

کد : 40332

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :