جدید ترین دوره های آنلاین

زبان آلمانی

شروع 1401/09/19

پایان 1401/11/08

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 16,800,000 ريال

شروع: 1401/09/19

پایان: 1401/11/08

مهلت ثبت نام : ____/__/__

مبلغ قبل از تخفیف : 16,800,000 ريال

مبلغ نهایی : 16,800,000 ريال

نوع دوره : حضوری

ظرفیت کل: 12

ظرفیت باقیمانده: 12

سطح دوره: B1

تعداد جلسات : 14جلسه

مدت دوره : 19:00ساعت

دسته بندی: ترمیک

کد : 32227

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :