جدید ترین دوره های آنلاین

زبان آلمانی

شروع 1401/09/19

پایان 1402/02/16

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 26,800,000 ريال

شروع: 1401/09/19

پایان: 1402/02/16

مهلت ثبت نام : ____/__/__

مبلغ قبل از تخفیف : 26,800,000 ريال

مبلغ نهایی : 26,800,000 ريال

نوع دوره : حضوری

ظرفیت کل: 12

ظرفیت باقیمانده: 12

سطح دوره: A2

تعداد جلسات : 35جلسه

مدت دوره : 47:00ساعت

دسته بندی: فشرده

کد : 20322

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :